Demir Çelik - Sürdürülebilirlik - Politikalar

Çalışan Etik Kuralları

Çalışan Etik Kuralları

Doğruluk, Dürüstlük
Tüm çalışanlar diğer paydaşlarla olan iş ilişkilerinin tamamında doğruluk ve dürüstlüğü vazgeçilmez bir değer olarak benimser ve bu doğrultuda hareket eder.

Gizlilik
Rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgiler, personel özlük haklarına ait bilgiler ve üçüncü şahıslarla akdedilen gizlilik anlaşmaları, ticari sırlar, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler gizli bilgi kapsamındadır. Konumu gereği veya herhangi bir nedenle gizli bilgi sahibi olan çalışanlarımız, faaliyetlerimize ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece amaçlarımız doğrultusunda kullanır. Herhangi bir ticari veya şahsi menfaat için kesinlikle kullanmaz. Ayrıca, gizli ve özel bilgilerinin korunmasına itina gösterir. Çalışırken veya herhangi bir nedenle şirketten ayrıldığında, konumu gereği veya herhangi bir nedenle sahip olduğu her türlü gizli bilgi ve belgeleri dışarıya açıklamaz, vermez. Yalnız belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilere bildirir.

Kişisel Fayda Sağlamama
Sürdürülebilirliğin bir gereği olarak, yolsuzluk ve rüşvete karşı sıfır tolerans gösterilir. Kamu kurumları ve özel sektör ile olan işlerinde kolaylaştırıcı ödemelerde bulunulması söz konusu olmaz. Çalışanlarımız, görevi nedeniyle iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kurumlardan şahsı, ailesi veya yakınları için kişisel çıkar sağlamaz. Finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmaz. Şirketimizin adını ve gücünü kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaz. Şirket ile rekabet etmez. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığında etik kurallarının devreye girmesini sağlar. Tereddüde düştüğü durumlarda yöneticisine veya İnsan Kaynakları Bölümü’ne danışır. Çalışanlarımızın tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hiçbir eşyayı ya da menfaati kabul etmemesi temel ilkedir. Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar, halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri yukarıdaki temel ilkeyle çelişmemek kaydıyla hediye olarak kabul edilebilir.

Sorumluluklarım
Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak; Yasal sorumluluklara tam uyumun yanı sıra tüm paydaşlarına ve rakiplerine karşı sorumluluklarını yerine getirir. Çalışanlarımız da şirketimiz adına aşağıda belirtilen sorumluluklarını yerine getirme bilinciyle hareket eder.
Yasal Sorumluluklarım
Çalışanlarımız tüm iş süreçlerini ve ilişkilerini yürütürken ülkemiz yasalarını ve gerekli yerlerde uluslararası hukuk kurallarına uyar, kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur. Kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında bildirir.
Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım
“Müşterilerimizin memnuniyeti her şeyden önde gelir” ilkemiz uyarınca; çalışanlarımız da müşteri memnuniyetine odaklı, ihtiyaç ve taleplerine duyarlı, olabilecek olayları önceden öngörerek pozisyon alan bir anlayışla çalışır. Müşterilerine hizmetlerini, zamanında ve söz verdiği koşullarda sunar; onlarla saygılı, adil ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurar.
Çalışma Arkadaşlarıma Karşı Sorumluluklarım
- En değerli varlığımız çalışanımızdır sloganından hareketle tüm çalışanlarına eşit davranır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir çalışma ortamı sağlar. Çalışanlarının, işinin niteliğinin gerektirdiği her türlü gelişime ayak uydurması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını planlar ve uygular. - Çalışanlarının işi ve özel hayatı arasındaki dengeyi önemser. Bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler. Çalışanlar; - Çalışma arkadaşlarına karşı sorumluluklarını bu ilkeler kapsamında, birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde, iletişim ve işbirliği içinde yerine getirir. - İşlerini yürütürken veya bir sorunla karşılaştığında, bilgi, beceri ve deneyimleriyle birbirlerine destek olur.
Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarım
İşbirliklerinde, her iki taraf için de en üst düzeyde değer yaratılmasına, karşılıklı ihtiyaçların belirlenmesine ve ihtiyaçların karşılanmasına önem verir. “Tüm tedarikçiler ekibimizin doğal üyesidir” ilkesinden hareketle, çalışanlarımızda da tüm tedarikçilerimize karşı dürüst, adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirir. Tedarikçi ve iş ortaklarımızın gizli bilgi ve belgelerine gereken özen ve hassasiyeti gösterir ve korur.
Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarım
Çalışanlarımız; “hissedarlarımıza değer yaratma” hedefi doğrultusunda sürdürülebilir karlılığı amaçlar. Finansal disiplin ve şeffaflık çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanını verimli ve tasarruf bilinciyle yönetir.
Yasal Sorumluluklarım
Çalışanlarımız tüm iş süreçlerini ve ilişkilerini yürütürken ülkemiz yasalarını ve gerekli yerlerde uluslararası hukuk kurallarına uyar, kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur. Kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında bildirir.
Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarım
Çalışanlarımız; haksız rekabetten kaçınır. Yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder ve topluma bu vizyonu aşılar. Bu bağlamda toplumun rekabetçi bir yapıya dönüşümü çerçevesindeki çalışmaları destekler.
Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarım
“İnsan ve çevreye saygılı” misyonuyla iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli odağı olarak tanımlayan şirketimiz, hesap verebilirlik, güvenilirlik, açıklık ilke ve değerleri ile tüm sosyal paydaşlarına karşı sorumluluk içinde hareket etmeyi temel bir hedef olarak benimsemiştir. Hammadde kullanımından, teknolojisine, üretim faaliyetlerinden, yönetim biçimine kadar her alanda çevreye duyarlı olmayı misyon edinmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın bilincinde olan şirketimizin çevresel sorumluluk anlayışı, yasal gereklilikleri yerine getirmenin ötesinde, çevre performansını sürekli iyileştirecek gönüllü girişimlerde bulunmak ilkesi üzerine kurulmuştur. Çalışanlarımız; tüm faaliyetlerini bu bilinç doğrultusunda yürütür. Toplumsal konulara duyarlı, örnek vatandaş olma bilinciyle, sivil toplum örgütlerinde ve kamu yararına olan hizmetlerde yer alır.

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI
Tüm Kaptan çalışanları bu el kitabında belirtilen etik kurallara uymakla yükümlü olup etik kurallara aykırı hareket ettiği düşünülen kişileri ve uyumsuzluk durumlarını öncelikle bağlı bulundukları birimlerdeki üst yöneticileriyle görüşerek uzlaşma ve çözüm aramaları esastır. Çalışanlar ayrıca kimlik bilgilerini gizli tutarak elektronik posta yoluyla etik kural ihlal bildirimi yapabilirler. Bir politikanın ihlalini ihbar etmesi ya da endişelerini dile getirmesi sebebiyle hiçbir çalışanın kıdemi/unvanı düşürülmez, para cezasına ya da diğer yaptırımlara maruz kalmaz. İhlal bildirimleriyle ilgili gerekli her türlü takibin yapılması için bildiren ile karşılıklı iletişim sağlanır. Etik kuralları ihlal edenler, bu ihlalleri onaylayanlar veya bilgisi olduğu halde gerekli bildirimleri yapmayanlar Şirket içi kurullar vasıtasıyla disiplin yaptırımlarına tabi olacaktır.